تبلیغات
جلال مظلوم شعر روستا
جلال مظلوم شعر روستا
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
سرآغاز هر کار نام خداست

این تنها شروعی است بر شعر روستا که اگر خداوند یاری نماید در آن اشعار و مطالبی با محوریت روستا و روستایی ، علی الخصوص زادگاهم روستای زیبای بازمرگان خواهم نگاشت . ان شاءالله که مورد قبول واقع شود .


-----------------------------------------
یا حق
جلال مظلوم

سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ" alt="جلال مظلوم" />نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 27 مهر 1389

بسم الله  الرحمان الرحیم
کوثر
زن شریف است وگرامی این پیام داور است
مردهای عالِم وفرهیخته رامادر است
خالقش گویدبشرشد اشرف مخلوق ما
کس گرامی تربه درگاهش که باتقواتراست
زن نداردکمترازمردان یقیناً نزد رب
ارجح است پیش خدا آنکس که اومخلص تراست
مردجاهل گاه می بالد که از زنها سراست
این گمان جاهل است کوعاقبت درآذراست
ناجوان مردان که کردند زنده دخترها به گور
درحماقت غرق بودند این گواه اکثر است
زن اگرعارف به حق باشد شودمحبوب حق
فاطمه هم یک زن ویک مادر ویک کوثراست
آن زن مومن اگر درسیره ی زهرا بود
درحقیقت ازملائک رتبه اش بالاتراست
گرنبودی زن که مردی هم دراین دنیا نبود
چون همین زن انبیاء وصالحین رامادراست
آنچه فرموده نبی ازجانب یزدان بود
همچنین گفته بهشت در زیر پای مادر است
آسیه آن اسوه تقوا سرش رفت زیرسنگ
گفت خدا ازمن شود راضی زشوهربهتراست
حضرت صدیقه آن دُردانه ی ختم رٌسول
افتخاری بهر زنها زُهره وهم اطهر است
بارها پیغمبرش ام ابیها گفته است
گفت زهرایم مرا هم دختر وهم مادراست
گفت غم وشادی زهرا هست غم وشادیی من
چون که زهرا پاره ای ازپیکرپیغمبراست
هرکسی اورابیازاردمرا آزرده است
هرکه اوراشادسازد یارمن درمحشراست
پس دل زهرا زقول وفعل خود مسرورکن
چون شفیع شیعیان درنزد حیّ داوراست
قرت العین رسول است فاطمه گو اشفعی
گرشفاعت کردمحشرکار ما آسانتراست
شعرمظلوم ارکه آن مظلومه را قابل شود
بهرمن ازاین جهان ودرّ وگوهر بهتراست


سراینده مظلوم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 16 فروردین 1397
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 2 دی 1396بسم الله الرحمان الرحیم
برجام
این زمان نقل محافل همه جا برجام است
آش پنج بعلاوء یک پخته یاکه خام است
آیا این آش دهن سوز منافع دارد
یا دراجراش همه نقض وپراز ابهام است
گرچه آمریکا توافق نامه راامضا نمود
لیک اکنون فکر نیرنگ وفریب ودام است
ازستمگر بجزازظلم وستم برناید
ازکرم دم زند اما به عمل خودکام است
متکبرنتواند که وفادار شود
این حقیقت سخن وآموزه اسلام است
مشرکان وکافران همیشه پیمان شکنند
این ترامپ بی حیاء هم ازهمان اقسام است
این کسی که بارها آزارجنسی کرده است
عنصرنالایق ودیوانه وبدنام است
ملت ایران که مانندسعودی نیستند
مثل گاوشیر ده درخدمت وهم رام است
داغ آمریکا ازآن است که چرانقش سپاه
شاه کلید فتح ها اندر عراق وشام است
عین تاریخ ووقایع گاه تکرار شود
مدتی یزید برمسند وایام دگرصدام است
برمسلمان حقیقی باد تاداناشود
چون نفاق همواره درتغییر شکل وفام است
خصلت فراعنه اندرجهان موروثی است
گاه دراشخاص مشهود وگهی اقوام است
پس نباید که مرید ورام شیطانها شویم
درپس ظاهر زیبا سموم وسام است
بارلاها من وما راتو هدایتگر باش
شخص گمراه فنا گردد وبد فرجام است
 
شعر ازجلال مظلوم


 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 17 آذر 1396
بسم الله الرحمان الرحیم
باسلام :انگیزه بنده برای ساختن شعر امر به معروف.
ستاد امر به معروف استان خراسان رضوی کتابی منتشر
کرده است که نکات جالبی درمورد امربمعروف وچگونگی
اجرای وانجام آن وشرایط بیان کننده را مفصل توضیح داده است
که خلاصه ای ازآن کتاب را به شعردرآوردم که امیدوار مفید باشد
امرمعروف ونهی از منکر

امرمعروف نهی ازمنکر*
همچنان تیغ تیز جراح است
می گشاید گره ز کار مریض *
چون به دست پزشگ آگاه است
گرچه اومیدرٌد تن بیمار*
زو نرنجد اگرکندتکرار
چون مریض عالم است به علم طبیب*
جان سپاردبه دست او هم جیب
توهم ار آمری سخن دان شو
*عملاٌ ناهی مریدان شو
باید همچون طبیب چیره شوی*
تاکه استاد مشی و سیره شوی
گرکه خواهی دوا کنی دردی*
یاکه هادی شوی توهرفردی
بایدعلم مصاحبت دانی*
 تا بردخاطی ازتوفرمانی
عامران وقت موقع بشناسند*
مهربان اهل لطف واحساسند
با تشرکی توان شوی آمر*
لطف خوش لازم است دلی صابر
شیوه نهی کودکان فرق است*
با کبیران دائماٌ ذاکر
عارفانه رسان گل معروف*
 بر مخاطب به لحن نرم وعطوف
چون امامین ما حسین وحسن
*وضوآموختن به مرد کهن
الغرض طرح نهی دشوار است
*گرچه فرض است وبهترین کاراست
نهی اول به خویش می گویم
*چونکه خود بنده ای سیه رویم
ربنا آتنا به هردو جهان
*آنچه خیراست ورحمت واحسان

سراینده جلال مظلوم 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 29 مهر 1396

انتخاب مقبول
    منتخب گر انتخابی میکنی بهرحصول
            درنظربایدبگیری هم خدا و هم رسول
                   رای تو عقل تو هم دین تو هم معرفت است          
                  پس  نشاید که تو رئیی بدهی نا مقبول  
                    حاصل عمرتوگاهی بسته بر رای تو باد
                               عمربرباد مده بانظر ورای عجول
                              همه عمربشربه انتخاب است ملزم
                            ازخوراکی ها گرفته تایکی خودروی فول
                   به جزاز مرگ وعجل که انتخاب ما نیست
                 آنچه  تقدیرالاهست بایدش کرد قبول
               همسری گربپسندی باکمالات بخواه
         نشوی خام که دارد پدرش کلی پول
   پیشه وشغل توهم هست انتخابی حساس
تا که نانی به کف آری باتلاش وکت وکول  
بشناس همسایه راقبل ازسکونت ای رفیق         
خورئ زندگی است همسایهء رزل وفظول           
عزت وقدرت وروزی همه دردست خداست             
پس مخورغصهء بیجا مشوازفقر ملول
       انتخاب عمرسعد به دوزخ بردش
        شادکردبا انتخابش حرّ زهرای بتول
               گرکه بافکروتوکل بخدا رای دهی
     می توان گفت توهستی یکی ازجمع عقول
آن صراطی که خداداده نشانت طی کن
گرکه بیراهه روی میکنی درقهرنزول
بارلاهامن وماراتوهدایتگرباش
تاشناسیم ره ازچاه وصحیح ازمجهول            

شعرازجلال مظلوم 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 12 شهریور 1396
بسم الله الرحمان الرحیم

{نه یََرَِ}
به یکی گفتند دوروغ نگو خدا دوست نِدَرَ                     َ   
 گفت مِگی مُرُم جهنم ؟ گفت بله. گفت نی یَر
گفتنش غیبت نکن غیبت گناه اکبرَ
  گفت مِگی مُرُم جهنم ؟ گفت بله. گفت نی یَر         
                         گفتنش دزدی نکن مایع ننگ پدر*      
 گفت مِگی مُرُم جهنم ؟ گفت بله. گفت نی یَر
                   گفتنش مشروب نخور بِرت پلشتی می یَرَ
 گفت مِگی مُرُم جهنم ؟ گفت بله. گفت نی یَر *
نظربد به زن وناموس مردُم ازهمه کار بدتر                   َ           
 گفت مِگی مُرُم جهنم ؟ گفت بله. گفت نی یَر
ربا ورشوه خواری در زندگی شرمآورََ                          َ                       
گفت مِگی مُرُم جهنم ؟ گفت بله. گفت نی یَر
                   میوههای خوبتَ رو میچینی زیراش تماماٌ زقرَ              
* گفت مِگی مُرُم جهنم ؟ گفت بله. گفت نی یَر
بی نمازی روزه خواری کارقوم کافرََ                            َ    
 گفت مِگی مُرُم جهنم ؟ گفت بله. گفت نی یَر
                               خداوند هرچند کریم ومهربون واکبرَ                        
 امٌا ازحق وناس ومال یتیم نٍمگذرَ
امر ونهی دین اسلام همچو دُرّ وگوهرَ                            *
 هرکسی قدرشعورش نفع وبهر مبرَ
پیرو اسلام امین ورازداری قدرَ                                    *  
آن مُنافق فاسق وخاـءن وهم پرده دَرَ
کسی که قلبش سیاه واز دوگوش دل کرََ                               َ   
* تونصحت مِکِنی اومگیرَبه مسخرهَ
 خواندن یاسین توگوش خر یقین بی ثمرَ                              *
    بزن اوردنگی رو باسنش بفرستش گوَرَ   
خدایا خودت کمک کن که ما منهرف نشم                              َ    
  *اگرهم بیراهه رفتم بر بگردم دُوَرَ
من مظلوم که سرتا پا همه تقصیرم                                      َ
دارم امید که یزدان از گناهم بگذرَ
*
شعر از جلال مظلوم با لحجه محلی

 

 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 30 فروردین 1396
بسم الله الرحمان الرحیم
اینجانب جلال مظلوم ساکن روستای بازمرگان
خدمت دوستان وخوانندگان این مطلب سلام عرض می کنم
لازم است درمورد شعر وسروده صحیفه هدایت مقدمه ای را
به عرض برسانم اکثر شعرهای بنده براساس یک موضوع ویا
یک اتفاق جالب ازنظرخودم که انگیزه لازم برای ساختن شعر را
به بنده می داد سروده شده است وامااتفاقی که باعث شد درمورد
خلاصه ای ازتفسیر سوره مبارک والعصر شعر بگویم ازاین قراراست
متاسفانه یک فردی به ظاهر روحانی بر روی منبر چندین شب سوره
والعصر را برای مردم تفسیر می کرد وبنده که  به واسطه مسـءولیتم
از نزدیک با اعمال وکردار این فرد آشنا شدم متوجه شدم که خودش
خلاف تمام گفته هایش عمل می کند خداوند در سوره والعصر فرموده
تواصو بالحق  یعنی مؤمن باید دیگران را توصیه به حق نماید به شرطی
که اول خودش عامل به حق باشد

  

صحیفه هدایت  

رهنمای عاشقان معنویت قرآن@
این صحیفه هست سّری از  وجود سبحان
برو گر عاشق صادق بیاموز و بخوان
این هدایتگربی منت وهم حافظ جان
یکی از آن سُورناب وظریف قرآن
سورةالعــصربودنام ونشان وعــنوان
گرچه این سوره فقط سه آیه دارد امّا
دائروالمعارف است برای اهل عرفان
گفته اند مفسرین خلاصء دین است این
مؤمنین راکرده آگاه زهرسود وزیان
خداوند خورده قسم به لحظه وعصروزمان
پس توهم قدرهمین لحظه عمرخودبدان
وقت وعمر وفرصت ازدست مده بیهوده
دورّ نایاب مکن خرج چوطفلی نادان
عدای معتقداند عصرپیمبرهدف است
که درآن عصرمکرم شده نسل انسان
باقسم گفته بشرخاسرواهل ضرراست
مگرآنکس که شودمؤمن واهل ایمان
خسردّنیا که هستیم خدایا مددی
تادرآن دنیا نباشیم زخسران زدگان
آنکه فرمودخداوند تواصو به الحق
شرحش آنست که خودعامل حقی شایان
صاحب حق ومع الحق می شودعامل حق
صابرصادق کندتوصیه صبرقرآن
بارلاها من وما را زجهالت برهان
شهد شیرین کلامت به دل ما بچشان


سُراینده جلال مظلوم  

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 1 اسفند 1395


حسین جانم حسین جانم حسین جان 2
مولا حسین جان جانم فدایت ---- دل می کشد پربه کربلایت
عجب عشقیه عشق ولایت --- عجب نوری نور هدایت

شایدکه خون گریم درعزایت -جانسوزمولا بس ماجرایت
خداوندا دلم راغم گرفته --- جهان را گوئیا ماتم گرفته
نا مهربان دستان چرخ گردون -گلی را ازبنی آدم گرفته
مولاحسین جان --
خداوندا زینب یاور ندارد ---- دگرلیلا علی اصغر ندارد
اگر چه گهواره می جنبد امّا -- درونش شیرخوار اصغرندارد
مولاحسین جان --
خداوندا چه حالی داره زینب -- که دورازبرادرنخفته یکشب
شده بیمار ازحجران برادر  -- تن وجانش همی میسوزدازتب
بنالد از غم وداغ برادر ---کند شکوه گهی ازحیی داور
که یارب من نخواهم این جهان را - نخواهم زندگانی بی برادر
مولا حسین جان --
گلی گُم کرده ام میجویم اورا --به هرگل میرسم میبویم اورا
گل من یک نشانی دربدن داشت -- یکی پیراهن کهنه به تن داشت
گل گم کرده ات خواهر منم من -- سرور سینه ات خواهرمنم من
نشانی راکه گفتی جان خواهر -- بود  درنزد من خواهر منم من
مولا حسین جان جانم فدایت --دل میکشدپر به کربلایت

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 18 آذر 1394
تصویر متحرک گل برای زیباسازی وبلاگتصویر متحرک گل برای زیباسازی وبلاگنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 20 مهر 1394
بسمه تعالی
متحیرم خداراکه مگرکعبه نبودست که هست
                       شاهد فاجعهء منا وآن صحنه نبودست که هست
اوخودش نموده دعوت خیل مشتاقان را
                      میزبان عاشقان وصاحب خانه نبودست که هست
شاهد مرگ ضیوفش به چنین غمباری  
                           کی توان گفت ندیدست و نبودست که هست
میزبانی اینچنین رئوف بخشنده وپاک
           نتوان گفت به فکر میهمانان ستمدیده نبودست که هست
حکمتی هست دراین فاجعه بس خونبار
                  شاید این خودسبب خاتمه آل سعودست که هست
شرف ودین ومروّت نزد امال سعودیهانیست  
                     این جنایت باعثــش دانی که بودست و کهِ هست
 چهرهء کریح و هم واقعی آل سعود ملعون
                               درپس فاجعه مشهود نبودست که هست
خالق هستی علیم است وحکیم است وخبیر
                           آنچه را او بپسندد همه سودست که هست
دست تقدیر جهان چید بسی گلهارا
                مگرآن قاری لب تشنه ازآن جمله نبودست که هست
 قال اللهُ الحکیم اکثرهُم لایعلمون   
                   درکِ این فاجعه مصداقش  چنین نیست که هست
پس بدان آنچه خدا خواست صلاح من وتوست
                            نتوان گفت که این امر خدا نیست که هست
ازخدا می طلبم حاصل این ظلم عدو
                         بازگردد به خودش سختتراز اینیست که هست
بارللها صبر وطاقت بده انبوه عزاداران را
                        داغ این تشنه لبان کمر شکن نیست که هست

سراینده جلال مظلوم 15/ 7/ 94


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 19 مهر 1394
یکشنبه 22 شهریور 1394 :: نویسنده : تنهای تنها
*** مهر مادری ****


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 15 مهر 1394
سه شنبه 14 مهر 1394 :: نویسنده : تنهای تنها
واقعاكه................نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 15 مهر 1394

دفن جان باختگان حادثه منا در گلزارهای شهدا

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست حجت الاسلام و المسلمین شهیدی نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دفن جان باختگان فاجعه منا در گلزارهای شهدا، موافقت کردند.

حجت الاسلام والمسلمین شهیدی محلاتی نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به درخواستهای نماینده ولی فقیه و سرپرست زائران ایرانی و همچنین رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص دفن جان باختگان فاجعه منا در گلزارهای شهدا جهت تسکین آلام خانواده های داغدار آنان، آمادگی بنیاد شهید را در این خصوص اعلام و از رهبر معظم انقلاب کسب تکلیف کرد.
رهبر انقلاب در ذیل این نامه مرقوم کردند: «دفن پیکر این عزیزان در گلزارهای شهدا کار شایسته ای است.»

حادثه منا ، کشته شدن زائران ایرانی ، کشته شدن زائران ایرانی در مکه

حادثه منا ، کشته شدن زائران ایرانی در مکه ، ازدحام جمعیت در منا

حادثه منا ، ازدحام جمعیت در منا ، ازدحام جمعیت در رمی جمرات

تصاویر جدید از حادثه دلخراش منا

حادثه منا ، ازدحام جمعیت در رمی جمرات ، اسامی زائران ایرانی کشته شده در مکه

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 10 مهر 1394

پرورش بلدرچین

آموزش روش پرورش بلدرچینگوشت وتخم بلدرچین را که دارای انرژی وخواص فراوانی میباشد ازما بخواهید جلال مظلوم شماره تماس09151033524

پرورش بلدرچین

در جامعه کنونی ما که مصرف انواع دیگری از گوشت به غیر از گوشت گوسفند ، گاو ، مرغ و ماهی رواج پیدا کرده بازار مناسبی جهت پرورش گونه هایی پیدا شده که پیش از این بیشتر به عنوان گوشت شکار از آنها یاد میشد بلدرچین یکی از این نمونه هاست.

در قرآن مجید (سوره بقره/57)و (اعراف/160) و(سوره طه 80-81)از بلدرچین به عنوان غذایی نیک یاد شده است. به روایتِ عهد عتیق در روزگار سرگردانی بنی اسرائیل در بیابان پس از خروج از مصر، یَهْوَه برای خوراک قوم گرسنگی کشیده ، مائده هایی آسمانی ، یکی مَنّ (تَرانگبین ) و دیگری سَلوی ‘ (بلدرچین )، فروفرستاد. در ادب فارسی ، اشاراتی به منّ و سلوای بنی اسرائیل به عنوان نعمتهای نامنتظَر(آسمانی)یافت می شو د

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 5 مهر 1394

بسم الله الرحمان الرحیم

امّ ابیها

یارب منِِِِ درمانده ز زهراچه نویسم

توصیف کسی راکه بوداُمّ ابیها چه نویسم

 

فهم من ازاو قطره ودریاست صفاتش

نشناخته آن ژرفی دریا چه نویسم

من روی زمین درقفس عالم خاکی

ازاو که شده عرش ورامنزل وماًواچه نویسم

من مُعترفم عاجزم ازشرح مقامش

اورا که خداگفته توئی شافع عقبا چه نویسم

 

میلاد  سعیدش عرشیان جشن بگیرند

درمورد جشن ملک سرورآنها چه نویسم

گویند علی بوده فقط لایق زهرا

چون معرفتم نیست ازآن همسرمولا چه نویسم

اورا که خداکرده عزیزش به دوعالم

درباره دوردانه طاها چه نویسم

با روی سیه بارگنه اینهمه عصیان

این پاکترین نابترین خلق خداراچه نویسم

امید من اینست که شوم شامل لطفش

الهام کند اسوئ پاکی وصفا راچه نویسم

درمرتبطش این منِ مظلوم صغیرم

مظلومه و محبوبه وهم خیرنسا راچه نویسم

 

 

سراینده مظلوم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 فروردین 1394


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی